Βαθμολογία ειδικών μαθημάτων

Στον χώρο του σχολείου έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων.

Στις καταστάσεις αυτές για κάθε υποψήφιο αναγράφονται:
Στην πρώτη σειρά ο κωδικός αριθμός Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς τα ονομαστικά του στοιχεία.
Στη δεύτερη σειρά ο τίτλος του ειδικού μαθήματος, οι βαθμοί του α΄ και β΄ βαθμολογητή, του αναβαθμολογητή σε περίπτωση αναβαθμολόγησης και ο τελικός βαθμός του ειδικού μαθήματος.
Αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί και σε άλλο ειδικό μάθημα, ακολουθεί άλλη σειρά με το ειδικό αυτό μάθημα και τους αντίστοιχους βαθμούς κ.ο.κ.