Κατάληψη σχολείου & παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αγαπητοί/ες γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου μας. Και σήμερα με πλειοψηφία 311 υπέρ και 73 κατά, οι μαθητές/τριες του Σχολείου μας ψήφισαν για εκ νέου κατάληψη στο Σχολείο. Επομένως σας ενημερώνω ότι από τις 09.00 (2η διδακτική ώρα) έχει ενεργοποιηθεί η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα του σχολείου όπως και στην περίπτωση της δια ζώσης διδασκαλίας. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4264/30-9-2020, άρθρο 2 & 3:

  • Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.
  • Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/ τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.

Σας παρατέθω για την πληρέστερη ενημέρωση σας το σχετικό ΦΕΚ:

Download (PDF, 152KB)