Ασφάλεια των μαθητών

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 143074/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ασφάλεια των μαθητών».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.
ΕΞΕ – 143074 – 2022 – Ασφάλεια των μαθητών