Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 117575/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.
ΕΞΕ – 117575 – 2021 – Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ