Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων – Θρησκευτικά

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ 114932/ΓΔ4/03-
09-2020 (Β΄3710) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για
το σχολικό έτος 2020-21 ορίζεται η 14
η Σεπτεμβρίου 2020, σας ενημερώνουμε ότι ειδικά και αποκλειστικά για
το σχολικό έτος 2020-21 η Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών
μπορεί να υποβληθεί
έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020