Προτεινόμενοι Εκπαιδευτικοί όμιλοι για το σχολικό έτος 2022-2023

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων
Κάθε όμιλος λειτουργεί μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας, σε ωράριο που καθορίζεται από το Σχολείο.
Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους.
Η λειτουργία των ομίλων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος στους δώδεκα (12).
Κάθε όμιλος λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα για ένα δίωρο.
Πραγματοποιούνται τουλάχιστον τριάντα έξι (36) ώρες ετησίως.
Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον όμιλο απαιτείται:
α) συστηματική παρακολούθηση. Ο/Η μαθητής/τρια δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από οκτώ (8) ώρες ετησίως.
β) εκπόνηση εργασιών ή και πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον/την υπεύθυνο/η του ομίλου.
Μαθητές/τριες που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου, ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, και διαγράφονται από τον όμιλο με αιτιολογημένη απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο/η μαθητής/τρια λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σ’ αυτόν, την οποία υπογράφουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας και ο/η υπεύθυνος/η του ομίλου
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς ομίλους υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μέχρι και την Παρασκευή 7/10/2022.
Για την ευκολία σας επισυνάπτουμε την δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικό/ούς όμιλο/ους:

Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικό όμιλο

Επισυνάπτονται τα θέματα των ομίλων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ – ΓΡΑΤΣΕΑ

ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ