Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 119733/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.
119733_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΕΥΡΩΠ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2021_2022_114997_115005

ΣΥΝ_Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.pdf