Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1765/08-05-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 52826/Δ2/08-05-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΡ2Ω46ΜΤΛΗ-ΥΦ0) με θέμα: «Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020».

Download (PDF, 159KB)