ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΦΕΚ

1. Στην περίπτωση στ΄ της ως άνω παραγράφου, οι
λέξεις «Τουριστικών Επιχειρήσεων του TEI Δυτικής Ελ-
λάδας» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Διοίκησης Του-
ρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών».

2. Στην περίπτωση στ΄ της άνω παραγράφου, διαγρά-
φονται οι λέξεις «εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Του-
ριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των
Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των TEI Θεσσαλονίκης,
Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης», «Ειδικά για το τμήμα
Τουριστικών Επιχειρήσεων του TEI Δυτικής Ελλάδας, η διά-
ταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά».

3. Στην περίπτωση θ΄ της ως άνω παραγράφου, οι λέ-
ξεις «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχε-
διασμού Αντικειμένων του TEI Κεντρικής Μακεδονίας»
αντικαθίστανται από τις λέξεις: «καθώς και Τμήμα Εσω-
τερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος».

Download (PDF, 112KB)

Download (PDF, 127KB)