Εσωτερικη αξιολογηση

Αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020

%d bloggers like this: