Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 168081/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση,  θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Download (PDF, 120KB)

Download (PDF, 1.1MB)

Download (PDF, 729KB)

Download (PDF, 213KB)

Download (PDF, 284KB)