ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2005

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 2113/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Φ12α ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2005».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2005 (1η διευκρίνηση)