Αξιολόγηση από το ΚΕΔΑΣΥ

Σας επισυνάπτουμε τη Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με την αξιολόγηση από το ΚΕΔΑΣΥ μαθητών/τριών που φοιτούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις η οποία συνοπτικά αναφέρει τα εξής :

 1. Τα ΚΕΔΑΣΥ αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης φοιτούν μέχρι και την Α΄ Λυκείου όλων των τύπων.
  
 2. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης είναι η 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
  
 3. Μαθητής/τρια που φοιτά στη Β΄ ή Γ΄ τάξη δεν μπορεί να αξιολογηθεί από το ΚΕΔΑΣΥ.
  

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την επισυναπτόμενη εγκύκλιο:

Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 4823 2021 (ΦΕΚ 136 τΑ 3-8-2021)σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών που φοιτούν στις Β και Γ τάξεις_