All posts by 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου

5th General Lyceum of Heraklion, Crete, Greece

Προτεινόμενοι Εκπαιδευτικοί όμιλοι για το σχολικό έτος 2022-2023

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων
Κάθε όμιλος λειτουργεί μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας, σε ωράριο που καθορίζεται από το Σχολείο.
Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους.
Η λειτουργία των ομίλων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος στους δώδεκα (12).
Κάθε όμιλος λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα για ένα δίωρο.
Πραγματοποιούνται τουλάχιστον τριάντα έξι (36) ώρες ετησίως.
Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον όμιλο απαιτείται:
α) συστηματική παρακολούθηση. Ο/Η μαθητής/τρια δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από οκτώ (8) ώρες ετησίως.
β) εκπόνηση εργασιών ή και πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον/την υπεύθυνο/η του ομίλου.
Μαθητές/τριες που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου, ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, και διαγράφονται από τον όμιλο με αιτιολογημένη απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο/η μαθητής/τρια λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σ’ αυτόν, την οποία υπογράφουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας και ο/η υπεύθυνος/η του ομίλου
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς ομίλους υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μέχρι και την Παρασκευή 7/10/2022.
Για την ευκολία σας επισυνάπτουμε το έντυπο γονικής συναίνεσης για συμμετοχή στον εκπαιδευτικό όμιλο:

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ

Επισυνάπτονται τα θέματα των ομίλων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ – ΓΡΑΤΣΕΑ

ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων σχετικές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Σας διαβιβάζουμε:
Α) την με αριθμ. Φ.253/53385/Α5/2022 (Β’ 2358) Υ.Α. τροποποίησης της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70).
Β) την με αριθμ. Φ.253.1/ 97339 /Α5/3-8-2022 (Β’ 4187) Υ.Α. τροποποίησης των συντελεστών
βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.FEK-2022-Tefxos B-02358

FEK-2022-Tefxos B-04187

ΕΞΕ – 119914 – 2022 – Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων

Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2023-2024

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 117605/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα ««Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2023-2024»».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

ΕΞΕ – 117605 – 2022 – «Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2023-2024»

Αξιολόγηση από το ΚΕΔΑΣΥ

Σας επισυνάπτουμε τη Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με την αξιολόγηση από το ΚΕΔΑΣΥ μαθητών/τριών που φοιτούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις η οποία συνοπτικά αναφέρει τα εξής :

 1. Τα ΚΕΔΑΣΥ αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης φοιτούν μέχρι και την Α΄ Λυκείου όλων των τύπων.
  
 2. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης είναι η 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
  
 3. Μαθητής/τρια που φοιτά στη Β΄ ή Γ΄ τάξη δεν μπορεί να αξιολογηθεί από το ΚΕΔΑΣΥ.
  

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την επισυναπτόμενη εγκύκλιο:

Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 4823 2021 (ΦΕΚ 136 τΑ 3-8-2021)σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών που φοιτούν στις Β και Γ τάξεις_

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας

Σας κοινοποιούμε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το Σχολικό Έτος 2021-2022, για ανάγνωση από κάθε ενδιαφερόμενο/η:
year-2021-school-1751041-form-2-synopsis

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

θα θέλαμε να ενημερώσουμε εσάς, τους μαθητές και τις μαθήτριες όπως και τους γονείς και κηδεμόνες, ότι οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και φέτος συνεχίζονται να παρέχονται καθημερινά στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου (Μονοφατσίου 8, 2ος όροφος, γραφείο 10), από την Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κα Κωνσταντίνα Μπατάλα. Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα και Τετάρτη : 13.00-19.00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 8.00-15.00.

Επίσης, στο πλαίσιο της Πληροφόρησης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προγραμματίζονται και το τρέχον σχολικό έτος, απογευματινές διαδικτυακές ενημερώσεις για γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών όλων των τάξεων.

Τέλος, είμαστε στη διάθεσή σας για ομαδικές ενημερώσεις των μαθητών και των μαθητριών σας, πρωινές ώρες, διαδικτυακά ή δια ζώσης

Σας παρακαλούμε θερμά για τη γνωστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του ωραρίου στους ενδιαφερόμενους μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Με εκτίμηση

Κων/να Μπατάλα

Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

Επικοινωνία: τηλ. 2810 341744 και sepdideira@sch.gr

Πρόσκληση για συμμετοχή στη θεατρική ομάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
• Σου αρέσει το θέατρο;
• Νιώθεις ότι ήρθε η ώρα να πάψεις να είσαι απλός θεατής και
να γίνεις μέρος της παράστασης;
• Αισθάνεσαι την ανάγκη να συνεργαστείς με συμμαθητές/ τριες & φίλους/ες & να αποτελέσεις μέλος μιας υπέροχης ομάδας;
• Πιστεύεις ότι μπορείς να καταπλήξεις τα πλήθη;
• Θέλεις απλώς να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου σε κάτι διαφορετικό;

Σε κάθε περίπτωση σε περιμένουμε
στη Θεατρική Ομάδα του σχολείου!

Τη Δευτέρα 26/09/2022, στις 11:35 (στο μεγάλο διάλειμμα μεταξύ 4ης & 5ης ώρας) ΕΛΑ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, έχοντας μαζί σου ένα χαρτί, στο οποίο θα έχεις γράψει:
Α) Το ονοματεπώνυμο και το τμήμα σου.
Β) Τις μέρες που είσαι διαθέσιμος/η για πρόβα αμέσως μετά το σχολείο
(14:15-16:15)
Η σκηνή σε περιμένει! Μη διστάζεις!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Oργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4753/08-09-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 107791/ΓΔ4/06-
09-2022 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης
ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023». Σύμφωνα
με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των
μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος
2022-2023 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο
Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία,
Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμβουλευτούν τα επισυναπτόμενα έγγραφα:
doc11750920220919150842

ΕΞΕ – 112625 – 2022 – Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2022_2023

Υπόδειγμα1 αίτησηςδήλωσης μαθημάτων 2022_23

Υπόδειγμα_2 Διευθυντές Λυκείων 2022_23

ΦΕΚ Β 4753_22_ΥΑ ΕΔΕΜ