Αποστολή εντύπου για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID 19

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 109662/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Αποστολή εντύπου για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID 19».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

ΣΥΝ_ΕΝΤΥΠΟ_ΕΡΓ_ΣΧΟΛ_ΨΥΧ_ΕΚΠΑ_107525

ΕΞΕ – 109662 – 2021 – Αποστολή εντύπου για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID 19