Πληροφορίες για τους γονείς / κηδεμόνες

Σχολικό έτος 2017-2018

Έγκαιρη προσέλευση μαθητών

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο έγκαιρα, ώστε με το κτύπημα του κουδουνιού στις 8.15΄ να είναι έτοιμοι να μπουν στην τάξη τους. Το ίδιο έγκαιρα θα πρέπει να προσέρχονται στην τάξη τους και κατά τις ενδιάμεσες ώρες. Κάθε καθυστέρηση προκαλεί αναστάτωση και όχληση, παρεμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και διαταράσσοντας το μαθησιακό κλίμα και τη θετική ατμόσφαιρα της τάξης και του Σχολείου.

Άδειες Εισόδου και Εξόδου

Αν κάποιος/α μαθητής/τρια πρέπει να αποχωρήσει από το Σχολείο στη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να εξασφαλίσει Άδεια Εξόδου από τη Διεύθυνση του Σχολείου, που θα του/της την παραχωρήσει, αφού πρώτα συνεννοηθεί με τους γονείς του/της. Αν θα επιστρέψει ο/η μαθητής/τρια αυθημερόν στο Σχολείο, χρειάζεται να περάσει ξανά από τη Διεύθυνση του σχολείου για Άδεια Εισόδου. Για τις απουσίες αυτές μπορεί ο μαθητής/μαθήτρια να προσκομίσει δικαιολογητικό από γονέα ή γιατρό.

Αν φύγει μαθητής/τρια χωρίς άδεια από το Σχολείο κατά την ώρα της λειτουργίας του, αυτό θεωρείται σοβαρό παράπτωμα και τιμωρείται αυστηρά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απουσία από το Διαγώνισμα και πριν από αυτό

Αν απουσιάσει μαθητής/τρια από προειδοποιημένο διαγώνισμα, θα θεωρείται αδικαιολόγητη, εκτός εάν η δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τη Διεύθυνση του σχολείου.

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του Σχολείου δεν επιτρέπεται. Ειδικότερα, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για τη βιντεοσκόπηση, τη λήψη φωτογραφιών και την καταγραφή συνομιλιών. Η χρήση των συσκευών αυτών επιτρέπεται μόνο, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κατόπιν αδείας του διδάσκοντος. (Αριθμός σχετ. εγκυκλίου: 137003/Δ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ).

Λοιπά θέματα

Η φύλαξη και φροντίδα σχολικών εφοδίων και προσωπικών αντικειμένων αποτελεί ευθύνη και αποκλειστική υποχρέωση του/της κάθε μαθητή/-τριας. Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους, δεν επιτρέπεται η κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών ή αντικειμένων μεγάλης αξίας.

Οι μαθητές και οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται από τους πίνακες ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Σχολείου για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή.

Απουσίες

Οι απουσίες μπορούν να χωρισθούν σε 2 κατηγορίες:

Α. Δικαιολογημένες

Είναι οι απουσίες που πραγματοποιούνται για κάποιο σοβαρό και αποδεκτό λόγο και οφείλονται σε:

α) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή αδιαθεσία του μαθητή/μαθήτριας (έως 2 ημέρες), που πιστοποιούνται από τους γονείς.

β) ασθένεια (άνω των 2 ημερών), που πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτική κλινική ή ιδιώτη γιατρό.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Σχολείο μόνο από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή/μαθήτριας το πολύ 10 ημέρες μετά την επιστροφή στο Σχολείο. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου, κανένα δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό και όλες οι απουσίες χαρακτηρίζονται ως αδικαιολόγητες.

Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες μίας ή δύο ημερών μόνο, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής/μαθήτρια απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου*. Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες από 10.

* Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση έκτακτου οικογενειακού λόγου ή ξαφνικής αδιαθεσίας, όπως αναφέρεται στην άδεια εισόδου και εξόδου, οπότε γίνεται δεκτό και δικαιολογητικό ολίγων ωρών.

Β. Αδικαιολόγητες

Είναι οι απουσίες που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες, σύμφωνα με τα παραπάνω. Τέτοιες είναι:

  • οι απουσίες που ο γονέας/κηδεμόνας δεν μπόρεσε ή καθυστέρησε να δικαιολογήσει
  • οι απουσίες που οφείλονται σε αυθαίρετη (χωρίς άδεια) απομάκρυνσή του μαθητή/τριας από το σχολείο
  • οι απουσίες που οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση
  • οι απουσίες λόγω ωριαίας ή ημερήσιας αποβολής

Επισημαίνουμε ότι για τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις.

  • Η κάθε ωριαία αποβολή συνιστά και αδικαιολόγητη απουσία.
  • Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50).

Δικαιολόγηση των απουσιών

Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχόμενες. Ο γονέας/κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή/μαθήτριας στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Χαρακτηρισμός φοίτησης με βάση τις απουσίες

Η φοίτηση όλων των μαθητών ορίζεται από τη Νομοθεσία μας ως καθήκον και χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την ετήσια «προφορική» επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Ε π α ρ κ ή ς χαρακτηρίζεται η φοίτηση, εφόσον:

  • Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκαν κατά το διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).
  • Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες σύμφωνα με το Π.δ. 485/1983 (Α ́ 184).
  • Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115−164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται είτε σε ασθένεια, είτε σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προ− κύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής γίνονται δεκτοί στις γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Μαΐου – Ιουνίου.
  • Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ ́ του άρθρου 1 του Π.δ. 294/1980.

Για το Λύκειο, ανεπαρκής (με υποχρέωση φοίτησης στην ίδια τάξη) χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή: Αν το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις πενήντα (50) και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Εκπαιδεύοντας το αύριο

%d bloggers like this: