Σας αποστέλλουμε την συνημμένη εγκύκλιο προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Λιμενικού Σώματος με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθώς και την αντίστοιχη προκήρυξη και παρακαλούμε για την αποστολή της στα Ημερήσια και στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια ( για τους υποψήφιους των Εσπερινών ΓΕΛ που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων ΓΕΛ ) αρμοδιότητας σας καθώς και στα Ημερήσια και στα Εσπερινά ΕΠΑΛ( για τους υποψήφιους των Εσπερινών ΕΠΑΛ που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων ΕΠΑΛ) αρμοδιότητας σας.

                                                                                                                      Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Α΄

2022_02_03 Φ251_11672Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ2022ΑΔΑ Ψ1ΝΙ46ΜΤΛΗ-546

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2022_ΑΔΑ 60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ