ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ.90189/20-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ) έγγραφο του Τμήματος Γ΄- Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα ΄Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/03.08.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.΄ και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της», για ενημέρωσή σας.

Download (PDF, 185KB)

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΓΕΛ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_2020

Σας γνωστοποιούμε ότι:
Στο ΦΕΚ Β΄ 4902/31-12-2019 δημοσιεύτηκαν:
η με αρ. πρωτ. 203503/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
των
Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και
η με αρ. πρωτ. 203539/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της
Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4903/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203524/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4904/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203584/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των
Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4906/31-12-2019 δημοσιεύτηκαν:
η με αρ. πρωτ. 203517/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της
Οικονομίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και

η με αρ. πρωτ. 203535/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της
Ιστορίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4910/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203518/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Φυσικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4911/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203549/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄
τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4912/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203488/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Χημείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4913/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203565/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Επισυνάπτονται τα ανωτέρω
ΦΕΚ.

Download (PDF, 188KB)

Download (PDF, 158KB)

Download (PDF, 255KB)

Download (PDF, 311KB)

Download (PDF, 234KB)

Download (PDF, 285KB)

Download (PDF, 247KB)

Download (PDF, 242KB)